بیمه های اتومبیل شامل بیمه بدنه اتومبیل، بیمه نامه حوادث راننده و بیمه نامه شخص ثالث بوده و به طور كلی جبران كننده خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی به اتومبيل و نيز سرنشينان آن و اشخاص ثالث است. بنابراين بيمه‌های اتومبيل را می توان به سه گروه زير تقسيم كرد:

 

الف) بيمه نامۀ شخص ثالث

خطرهای تحت پوشش بيمه نامه شخص ثالث:

 جبران خسارت های مالی و بدنی وارد بر اشخاص ثالث تا سقف تعهدات مندرج در بيمه‌نامه در تعهد بيمه‌گر است.

 

تعريف حوادث:

  • منظور از حوادث، مواردی است از قبيل تصادف، سقوط، واژگونی، انفجار و آتش‌سوزی است.

 

خسارت مالی:

  • زيان هايی است كه به سبب حوادث مشمول بيمه به اشخاص ثالث وارد می شود.

 

خسارت بدنی :

  • هر نوع ديه  ناشی از صدمه، شكستگی، نقص عضو يا ديه فوت اشخاص ثالث به سبب حوادث تحت پوشش

 

تخفيف عدم خسارت بيمه نامه شخص ثالث

چنانچه در مدت بيمه، خسارتی از محل بيمه نامه پرداخت نشود، بيمه‌گر از سال دوم به شرح جدول زير تخفيف‌هايی در حق بيمه اعمال می نمايد.

 

يكسال عدم خسارت 
  10 درصد
دوسال عدم خسارت  
15 درصد
   سه سال عدم خسارت    
20 درصد
چهارسال عدم خسارت 30 درصد
پنج سال عدم خسارت 40 درصد
 شش سال عدم خسارت 50 درصد
هفت سال عدم خسارت 60 درصد
هشت سال عدم خسارت 70 درصد

 

توصيه به بيمه گذاران شخص ثالث:

۱- از آنجائی كه معمولاَ هر ساله مبلغ ديه افزايش می يابد، پيشنهاد می گردد مبلغ مسئوليت خود را بيش از ديه روز (تحت عنوان مازاد) خريداری فرماييد.

۲- بيمه نوين آمادگی دارد بدون رای دادگاه خسارت وارده به اشخاص ثالث را پرداخت نمايد.

۳- چنانچه از وسيله نقليه سواری شخصی خود در امر مسافركشی نيز استفاده می نمائيد، مراتب را به بيمه گر خود اطلاع دهيد.

۴- براي آشنايی از مزايا و امتيازات بيمه نوين، با يكی از شعب و يا نمايندگی های اين شركت تماس حاصل فرماييد.

 

ب) بيمه نامۀ حوادث راننده

در اين بيمه غرامت ناشی از نقص عضو و يا فوت راننده مقصر حادثه تحت پوشش قرار می گيرد، شركت‌های بيمه موظفند بيمه حوادث راننده را به همراه بيمه شخص ثالث به بيمه گذاران ارائه نمايند.

 

ج) بيمه بدنه اتومبيل

بيمه بدنه خسارت وارده به اتومبيل مورد بيمه را جبران می نمايد.

 

خسارت‌های تحت پوشش:

۱- خسارتی كه ناشی از برخورد خودرو به يك جسم ثابت يا متحرك يا برخورد اجسام ديگر به آن و يا واژگونی، سقوط و يا چنانچه در حين حركت اجزا یا محمولات مورد بيمه به آن برخورد نمايد.

۲- خسارتی كه در اثر آتش سوزی، انفجار و يا صاعقه به خودرو وارد آيد.

۳- درصورتی كه موضوع بيمه دزديده شود و يا در اثر عمل دزدی و يا شروع به دزدی به وسيله نقليه خسارت وارد شود.

 

خطرات اضافي :

بيمه گذار می تواند با پرداخت حق بيمه اضافی، تمام يا تعدادی از خطرهای مشروحه زير را به بيمه نامه اصلی خود اضافه نمايد:

 

۱- سرقت درجای قطعات و لوازم خودرو

۲- هزينه اياب ذهاب در دوره تعميرات

۳- شكست شيشه به تنهايی

۴- تاثير مواد شيميايی، رنگ و اسيد

۵- خطرات حوادث طبيعی ( سيل، زلزله و ...)

۶- حذف ماده ۱۰ قانون بيمه (نوسان قيمت ها تا ۲۵% در خسارات جزئی)

۷- افت قيمت خودرو بر اثر حادثه

۸- افزايش قيمت خودرو

 

تخفيف عدم خسارت بيمه‌نامه بدنه

هرگاه بيمه‌گذار در طول يك‌سال مدت اعتبار بيمه‌نامه خسارتی از محل بيمه نامه دريافت نكند، به هنگام تجديد بيمه نامه، تخفيف عدم خسارت برای سال‌های بعد به ترتيب زير برای او منظور خواهد شد.

 

يك سال عدم خسارت 
     30 درصد
 دو سال عدم خسارت   
     45 درصد
 سه سال عدم خسارت  
    55 درصد
      چهار سال عدم خسارت        
    65 درصد
    پنج سال عدم خسارت و بيشتر      
    75 درصد

       

 

توصيه به بيمه گذاران بيمه بدنه

 ۱- هرگونه تغيير كاربری را به اطلاع شركت بيمه برسانيد.

۲- درصورت نصب لوازم اضافی، مراتب را به بيمه گر اعلام فرمائيد.

۳- برای بهره مندی بيشتر از مزايای بيمه بدنه با پرداخت حق بيمه اندكی، خطرات اضافی را به خطرات اصلی بيمه نامه اضافه فرماييد.

۴- برای آشنايی بيشتر و پاسخگويی به سوالات احتمالی با يكی از شعب و يا نمايندگی های بيمه نوين تماس حاصل فرماييد.