بیمه های باربری شامل بیمه حمل داخلی و بیمه های حمل و نقل بین المللی است:

 

۱- بیمه حمل داخلی
این بیمه محموله هایی که مبدأ، مقصد و مسیر حمل آن ها در محدوده جغرافیایی ایران قرار دارد را در مقابل خطرهای ناشی از حادثه وارد به وسیله نقلیه، آتش سوزی، انفجار، پرت و واژگون شدن تحت پوشش قرار می‌دهد و در صورت درخواست بیمه گذار با دریافت حق بیمه اضافی، دامنه پوشش را به خسارت‌های ناشی از عملیات تخلیه و بارگیری، سرقت کل محموله، شکست و ریزش و آب دیدگی و ... تعمیم می‌دهد.

 

۲- بیمه‌های حمل و نقل بین المللی
شامل انواع محموله‌های وارداتی، صادراتی و ترانزیتی است و براساس شرایط استاندارد مؤسسه بیمه گران لندن، با هر یک از شرایط A, B, C و ... که مورد تأیید بیمه گران و مراجع حقوقی بین المللی است، صادر می‌شود.

انواع پوشش‌ها :
- از بین رفتن کامل کالا (TOTAL LOSS)
در این بیمه، خسارت کلی کالا در یک مرحله در نتیجه آتش سوزی وسیله نقلیه و یا غرق کامل آن، تحت پوشش خواهد بود.

 

 خطرات تحت پوشش مجموعه شرايط (A)

 اين بيمه همه ‌خطرهايی را كه منجر به تلف شدن يا آسيب ديدن كالای مورد بيمه مي شود به جز موارد استثنا شده در متن کلوز راپوشش می دهد.

 

خسارت همگانی

 مسئوليت مشترك در تصادم  

 

خطرات مشمول بیمه مجموعه شرایط (B)

 اين بيمه خطرات زير به جز موارد استثنا شده‌ در متن کلوز را پوشش مي‌دهد. تلف شدن يا آسيب ديدن مورد بيمه كه به طور منطقي مرتبط با يكي از موارد زير باشد:

 

- آتش سوزی يا انفجار

 - به‌ گل نشستن ، زمينگير شدن و برخورد با كف دريا، غرق شدن يا واژگون شدن كشتی يا شناور

 - واژگون شدن يا از راه يا از خط خارج شدن وسيله حمل زمينی

 - تصادم يا برخورد كشتی، شناور يا هر وسيله حمل ديگر با هر جسم خارجی به‌غير از آب

 - تخليه كالا در بندر اضطراری

  - زلزله، آتشفشان يا صاعقه

  - فداكردن كالا در جريان خسارت عمومی

  - به دريا انداختن كالا جهت سبك سازی كشتی يا به دريا افتادن كالا از روی عرشه كشتی

 - ورود آب دريا، درياچه يا رودخانه به كشتی، شناور، محفظه كالا، كانتينريا محل انبار

 - تلف شدن كلي هر بسته در كشتی يا شناور و يا تلف كلي هر بسته به‌علت افتادن به‌هنگام بارگيری و يا تخليه كشتی يا شناور

 

خسارت همگانی

 مسئوليت مشترك در تصادم

 

خطرات مشمول بیمه مجموعه شرايط (C)

 اين بيمه خطرات زير به جز موارد استثنا شده در متن کلوز را پوشش می دهد. تلف شدن يا آسيب ديدن مورد بيمه كه به طور منطقی مرتبط با يكی از موارد زير باشد:

 

 - آتش سوزی يا انفجار

 - به‌گل نشستن ، زمينگير شدن و برخورد با كف دريا، غرق شدن يا واژگون شدن كشتی يا شناور

 - واژگون شدن يا از راه يا از خط خارج شدن وسيله حمل زمينی

 - تصادم يا برخورد كشتی، شناور يا هر وسيله حمل ديگر با هر جسم خارجی به‌غير از آب

- تخليه كالا در بندر اضطراری

 

تلف شدن يا آسيب ديدن كالای مورد بيمه كه علت آن يكي از امور زير باشد:

 - فداكردن كالا در جريان خسارت عمومی

 - به دريا انداختن كالا جهت سبك سازی كشتی

 

خسارت همگانی

 مسئوليت مشترك در تصادم

 

بخشی از استثنائات مندرج در کلوزهای A ,B , C:

 بیمه های باربری به هيچ وجه شامل خطرات زير نمی گردد:

- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه قابل انتساب به سوء عمل ارادی بيمه‌گذار

- نشت و ريزش عادی، كسری عادی وزن يا حجم و يا فرسودگي و پوسيدگی عادی كالای مورد بيمه

- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ناشی از كافی نبودن يا نامناسب بودن بسته بندی يا آماده سازی كالای مورد بيمه مشروط بر اينكه بسته بندی يا آماده سازی قبل از شروع اين بيمه انجام شده يا به‌ وسيله بيمه گذار يا كاركنان او انجام شده باشند و تحمل مقابله با حوادث معمول در سفر بيمه شده را نداشته باشد. (در موارد مربوط به اين شرط، "بسته بندي" شامل چيدن كالای مورد بيمه در كانتينر هم هست وكاركنان جزو پيمانكاران مستقل محسوب نمی شوند)

- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه به علت عيب ذاتی يا ماهيت كالای ‌مورد بيمه

- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ای كه علت آن تاخير باشد، حتی اگر اين تأخير ناشی از خطرات بيمه شده باشد. (به‌استثناء هزينه های قابل پرداخت بر اساس بند ۲)

- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ناشی از اعسار يا ورشكستگی مالكان، مديران، اجاره كنندگان يا گردانندگان كشتی يا قصور در انجام تعهدات مالی از طرف يكی از آنها، به شرط اينكه بيمه گذار در هنگام بارگيری كالای مورد بيمه در كشتی، از اين امر مطلع بوده يا بايستی طبيعتاً در جريان معمول تجارت خود از اين مسئله آگاه باشد كه اين اعسار و يا ناتوانی مالي مي‌تواند مانع از ادامه عادی سفر گردد. اين استثنا در صورتی كه قرارداد بيمه به طرف ديگری (طرف مدعی خسارت) واگذار شده باشد كه آن طرف موضوع بيمه را با حسن نيت و تحت قرارداد الزام آور خريداری كرده يا با خريد آن توافق نموده است، اعمال نمی گردد.

 - تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ای كه مستقيم يا غير مستقيم به علت يا ناشی از كاربرد هر نوع سلاح‌ يا وسيله‌ای باشد كه با انرژی اتمی ‌يا شكست هسته‌ای و يا تركيب هسته ای يا واكنش مشابه ديگر يا نيرو يا ماده راديو اكتيو كار كند.

 - عدم قابليت دريانوردی كشتی يا شناور يا نا مناسب بودن كشتی يا شناور برای حمل ايمن كالای مورد بيمه، مشروط بر اينكه هنگام بارگيری كالای مورد بيمه به وسيله حمل، بيمه گذار از فقدان قابليت دريانوردی يا نامناسب بودن كشتی يا شناور آگاه باشد.

 - نامناسب بودن كانتينر يا وسيله حمل‌ جهت حمل سالم مورد بيمه، مشروط بر اينكه بارگيری كالا درون يا برون اين وسائط قبل از شروع اين بيمه نامه انجام شده باشد يا توسط بيمه گذار يا كاركنان او انجام شده باشد و آنها از نامناسب بودن وسائل مذكور در زمان بارگيری كالای مورد بيمه اطلاع داشته باشند.