بیمه های اشخاص گروهی

 بیمه مازاد درمان گروهی
موضوع بیمه:

 جبران هزینه های بیمارستانی و عمل های جراحی و هزینه های پاراکلینیکی بیمه شدگان مازاد بر مبلغ پرداختی توسط سازمان بیمه خدمات درمانی یا سازمان تأمین اجتماعی، تا سقف های مندرج در قرارداد.
پوشش هایی که بیمه گذار می تواند در این قرارداد انتخاب نماید عبارت است از:

 
۱- جبران هزينه هاي بستري به جراحی، شيمی درمانی، راديوتراپی، آنژيوگرافی قلب، گامانايف، هزينــه عمل ديسك ستون فقرات و انواع سنگ شكن، بستری شـدن در بيمارستان و مراكــز جراحــی محدود Daycare

 
۲- جبران هزينه های زايمان طبيعی و عمل سزارين

 
۳- جبران هزينه اعمال جراحي مهم ( اصلی): شامل سرطان، مغز و اعصاب مركزی و نخاع (به استثناء ديسك ستون فقرات) گامانايف، قلب، پيوند ريه، پيوند كبد، پيوند كليه و پيوند مغز استخوان

 
۴- جبران هزينه های پاراكلينيكي (۱): شامل ســـونوگرافی، ماموگرافی، انواع اسكن، انواع آندوسكوپی، ام آرآی، اكوكارديوگرافی، استرس اكو، دانسيتومتری

 
۵- جبران هزينه های پاراكلينيكی (۲): شامل تست ورزش، تست آلرژی، تست تنفسی، نوار عضله، نوار عصب، نوار مغز، نوار مثانه، شنوايی سنجی، بينايی سنجی، هولترمانيتورينگ قلب، آنژيوگرافی چشم.

 
۶- جبران هزينه جراحی های مجاز سرپايی و بدون بستری: شامل شكستگی ها و در رفتگی، گچ گيری، ختنه، بخيه، كرايوتراپی، اكسيزيون ليپــوم، بيوپسی، تخليه كيست و ليزردرمانــی (به استثناء رفع عيوب ديـــد چشم)

 
۷- هزينه رفع عيوب انكساری ديد چشم، چنانچه نقص بينایی هر چشم به تشخيص پزشك معتمد بيمه گر، درجه نزديك بينی، دوربينی، آستيگمات يا جمع قدرمطلق نقص بينايی هر چشم (درجه نزديك بينی يا دوربينی به علاوه نصف آستيگمات) " ۳ ديوپتر" يا بيشتر باشد.

 

  * توضیح: این بیمه نامه به صورت گروهی و برای کارکنان شاغل در یک سازمان و همه افراد تحت تکفل آنها صادر می شود.