در یک حادثه آتش سوزی، علاوه بر خسارت هایی که به ملک یا اموال مورد بیمه در بیمه نامه آتش سوزی وارد می آید، احتمال اینکه آتش سوزی گسترده شده و سبب خسارت بدنی یا  مالی به همسایگان مجاور گردد، وجود دارد.
از آنجا که در بیمه نامه آتش سوزی، صرفاً خسارت وارد به ملک یا اموال و اثاثیه مورد بیمه تحت پوشش قرار داده می شود، چنین آسیب ها و صدماتی که به همسایگان وارد می آیند، در بيمه نامه آتش سوزی پوشش نخواهد داشت.
از اینرو، بيمه گذار بیمه نامه آتش سوزی می تواند به دنبال خريد بيمه نامه آتش سوزي، اقدام به خريد بيمه نامه مسئوليت ناشی از آتش سوزي نیز بنمايد. که برای پرداخت اینگونه از خسارت ها با رعایت شرایط بیمه نامه و سقف تعهدات بیمه نامه، در تعهد شرکت بیمه گر قرار می گیرد.