مسافرين سفرهای خارجی در طول سفر در معرض خطرات و حوادث مختلفی قرار دارند.حوادثی كه در صورت بروز با توجه به شرايط خاص خارج از كشور می تواند موجب هزينه های سنگين و دردسرهای زيادي شوند از اين رو بيمه مسافرت به خارج از كشور با مزايای ذيل پيش بينی گرديده است:

    1)پرداخت هزينه هاي درمان ، جراحي و دارويي ناشي از حوادث يا بيماريهاي كه در طول مدت مسافرت بروز می نمايد
    2)پرداخت هزينه فوريتهاي دندانپزشكي طبق شرايط بيمه نامه
    3)پذيرش و انتقال پزشكي به نزديكترين بيمارستان و يا بازگرداندن بيمار به ايران تحت نظارت پزشكی
    4)پرداخت هزينه هاي دعاوي حقوقي طبق شرايط بيمه نامه
    5)راهنمايي و كمك رساني به هنگام سرقت يا مفقود شدن مدارك مسافرتی
    6)بازگرداندن كودكان به ايران در صورت فوت يا بستري سرپرست
    7)بازگرداندن جسد به ايران در صورت فوت بيمه شده در طول مسافرت
    8)پرداخت هزينه هاي عزيمت همراه به بالين بيمه شده بستري در بيمارستان