طبق ماده ۱۴ قانون تملک آپارتمان ها،مدیر یا مدیران مکلف هستند تمام بنا را بعنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند و در صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزی،مدیر یا مدیران،مسول جبران خسارات وارده به افراد می باشند.
خطراتی که ساختمان شما را تهدید می کند عبارت است از: آتش سوزی زلزله،حوادث آسانسور،حوادث داخل ساختمان،حوادث مرتبط باسرایدار،نگهبان یا کارگر ساختمان، سرایت آتش سوزی به مکان های دیگر  که در صورت بروز این حوادث، فقط و فقط مدیر ساختمان مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.
☂️بیمه های خاص مدیران مجتمع های مسکونی : بیمه آتش سوزی زلزله فقط کل ساختمان مجتمع - بیمه مسئولیت مدنی مدیران مجتمع های مسکونی ، بیمه مسئولیت آسانسور