1-از دست دادن سرمایه کلانی که، به راحتی وبا پس اندازهای اندک ماهانه می شد به دست آورد.

2- محروم شدن از، داشتن پس انداز چشمگیری که ،با آن بتوان نیازها و خواسته های خود را تهیه کرد.

3- قادر نبودن، به پرداخت هزینه های سنگین ازدواج ،اشتغال،تهیه مسکن وتحصیلات عالی فرزندان.

4- محروم شدن از دریافت خدمات و پوششهای حمایتی و ارزشمند بیمه.

5- نداشتن آرامش روحی به علت ضعف مالی ،(درصورتی که ، بیمه شده  به مرور
زمان ازپس انداز قابل ملاحظه ای برخورداربوده وبعلت داشتن پس اندازکلان وبرخورداری ازپوششهای بیمه، از آرامش لازم برخوردار بوده وشب ها با آرامش ،
سر به بالین می گذارد.)

6- دوندگی زیاد برای دریافت وام ازبانک ها وسایر موسسات.(آن هم موفق بشوی یا نشوی)
درصورتی که بیمه سرمایه گذاری به شخص بیمه شده ،نود درصد پس اندازش را بدون
نیازبه (ضامن،سفته وچک) در حداقل زمان وام می دهد.